Cov Me Nyuam Hnub

Hnub no yog hnub Saturday. Nyob rau tib lub sijhawm, niaj hnub no tseem yog menyuam yaus thoob ntiaj teb txhua lub sijhawm. Cia peb siv lub sijhawm no los nrog menyuam sib tham.

Kuv vam tias lawv muaj ib cov menyuam yaus zoo hnub. Xav tau ib hnub zoo.