May 12th

Nag hmo yog Niam hnub. Koj puas tau xa ib pawg paj rau koj niam, lossis hu, xa ib tsab npau suav thiab hais rau nws tias kuv hlub koj, niam, koj tau ua haujlwm zoo rau peb tsev neeg. Yog tias tsis yog, ces nws tsis lig rau hnub no.

timg