Hnub Sunday

Tag kis yog hnub Sunday. Koj puas muaj lwm yam kev npaj tshwj xeeb. Koj puas mus rau ib hnub lossis mus khw, los yog cia li nyob hauv tsev. Xijpeem, muaj kev lomzem xaus zoo.